منبر دیواری  چیست؟

 

منبر دیواری عنوان بسته های فرهنگی هست که غالباً به صورت نمایشگاهیست؛ البته بعضی ها که پولش را داشته اند به صورت کتابچه یا پوستر جداگانه هم چاپ کرده اند اما نیت ما کار نمایشگاهی میباشد و ورودی مجموعه های فرهنگی، دانشگاه ها و مراکز عمومی جای مناسبی برای این بسته هاست.

چاپ کنید و ورودی و بردهای خود را فرهنگی کنید که بسیار روی سیر و محتوای آن کار شده.

منبر دیواری؛ بازگشت

بسته نمایشگاهی منبر دیواری

عنوان : منبر دیواری " بازگشت "

موضوع : توبه

مخاطب : عام مردم و قابلیت کار به صورت های مختلف همچون دفترچه ای و نمایشگاهی

قلمداد سرای اهل قلم ؛ اندیشه و هنر

دریافت منبر دیواری " بازگشت "

صفحه نخست منبر دیواری منبر دیواری؛ بازگشت