منبر دیواری؛ بازگشت

بسته نمایشگاهی منبر دیواری

عنوان : منبر دیواری " بازگشت "

موضوع : توبه

مخاطب : عام مردم و قابلیت کار به صورت های مختلف همچون دفترچه ای و نمایشگاهی

قلمداد سرای اهل قلم ؛ اندیشه و هنر

دریافت منبر دیواری " بازگشت "