مختصر ششم

مختصر ششم

بعد از نرسیدن آب

فرات مُرد!

مرداب ها خلق شدند

آب های نرسیده به دریا . . .