مختصر چیست؟ 

یک پیامکخانه ی ادبی است با طعم گریه ی مکتوب! صفحه ایست از کوتاه نوشته ها یا بقولی پیامکهای ادبی که گاه و بیگاه بروز میشود پس پیگیر باشید خودتان!

 

 اما چرا "مختصر" ؟!...

"مختصر" ؛

صفت عمر دنیاست... 

"هیچ" ؛

صفت آنهاست که در "مختصرشان" برای خدا نبودند.

مختصر هفتم

مختصر هفتم

در کربلا دنبالتان میگشتیم، در یک روز آفتابی

در شام پیدایتان کردیم

یک شام ظلمانی