مختصر هفتم

مختصر هفتم

در کربلا دنبالتان میگشتیم، در یک روز آفتابی

در شام پیدایتان کردیم

یک شام ظلمانی