مختصر هشتم

مختصر هشتم

75 روز . . . شاید هم 90 روز . . .

بعضی ها بر وزن فاصله اند

مثل

فاطمه (سلام الله علیها)