مختصر چیست؟ 

یک پیامکخانه ی ادبی است با طعم گریه ی مکتوب! صفحه ایست از کوتاه نوشته ها یا بقولی پیامکهای ادبی که گاه و بیگاه بروز میشود پس پیگیر باشید خودتان!

 

 اما چرا "مختصر" ؟!...

"مختصر" ؛

صفت عمر دنیاست... 

"هیچ" ؛

صفت آنهاست که در "مختصرشان" برای خدا نبودند.

مختصر نهم

مختصر نهم

حاذق ترین پزشک ایران

سلام!

قلبم را آورده ام جراحی کنی!

امام رضا! لطف کن

شکستگی . . . و نفهمی اش را . . . درست کن!

حُبِّ به آنچه باید باشم را بریز داخلش!

دفترچه بیمه تان را هم ندارم؛ یکی برایم صادر کن!