مختصر چیست؟ 

یک پیامکخانه ی ادبی است با طعم گریه ی مکتوب! صفحه ایست از کوتاه نوشته ها یا بقولی پیامکهای ادبی که گاه و بیگاه بروز میشود پس پیگیر باشید خودتان!

 

 اما چرا "مختصر" ؟!...

"مختصر" ؛

صفت عمر دنیاست... 

"هیچ" ؛

صفت آنهاست که در "مختصرشان" برای خدا نبودند.

مختصر دهم

مختصر دهم

امام زمان!

امروز فکر کردم چکار کنم تا خوشحالتان  کند

اما دیدم . . .

یک کارهایی را انجام ندهم برای خوشحالی شما کافیست!