مختصر دهم

مختصر دهم

امام زمان!

امروز فکر کردم چکار کنم تا خوشحالتان  کند

اما دیدم . . .

یک کارهایی را انجام ندهم برای خوشحالی شما کافیست!