نتیجه تحریم ها؛ نهم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: علاج مشكلات كشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تكیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم [هم] ثروتهای زیرزمینی؛ ثروتهای ما فوق‌ العاده است. دنیا به ما احتیاج دارد؛ به قدری كه دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا احتیاج نداریم.

عنوان: "بسته نهم"

موضوع: "تولید دارو"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا ميزان داروهاي مصرفي تنها 25 درصد توليد داخل بوده در حالي كه زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها اين ميزان برای جمعیت 75 میلیونی به 98 درصد توليد داخلي رسيده است.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know the rate of medicine consumption was only 25 percent of domestic production, during association with America, while it has got to 98 percent for 75 million population in the Islamic Revolution age and top of boycotts

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.